کشاورزی بلغارستان

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

جستجو در اخبار و مقالات

 کشاورزی بلغارستان

صنعت-کشاورزی-و-مزرعه-داری
صنعت-کشاورزی-و-مزرعه-داری

فهرست مطالب  کشاورزی بلغارستان

بلغارستان یکی از صادرکنندگان پیشرو محصوالت کشاورزی در جنوب شرق ی اروپا است. اگرچه کشاورزان بلغاری در مقایسه با همسایگان خود کوچکتر هستند، اما کشاورزان بلغاری سابقه طوالنی در کشت همه محصوالت کشاورزی عمده از جمله گندم، ذرت، تخمه آفتابگردان )در سال 2020 بلغارستان در رتبه هفتم صادرکننده بزرگ در جهان قرار گرفت( و جو دارند. دولت بلغارستان برای کمک به کشاورزان محلی برای افزای ش کارایی و رقابت در اتحادیه اروپا و سراسر جهان، سیستم ها ی آبیاری را ارتقا داده و در آن سرمایه گذاری کرده است. نوسازی شرکت های کشاورزی، به ویژه برای مزارع کوچک و متوسط، یک اولویت کلیدی برای مقامات بلغارستان به شمار می آید که توسط مکانیسمهای مالی اتحادیه اروپا مانند صندوق های ساختاری اتحادیه اروپا و طرح توسعه ملی بهبود و حمایت می شود و همچنین مواردی مانند خرید فناوری ها و راه حل های تجارت کشاورزی در دسترس همه کشاورزان واجد شرایط در این کشور قرار می گیرد .

تولید ناخالص بلغارستان

بلغارستان یک بازیگر معتبر در بازار اروپای جنوب شرقی و صادرکننده کلید ی کالاهای خام کشاورزی محسوب م ی شود. در سال ،2021 سهم صنعت کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بلغارستان (GDP (حدود 5 درصد بوده است. زمین های قابل کشت بلغارستان در مجموع 3.8 میلیون هکتار یا حدود 47 درصد از مساحت این کشور را تشکیل می دهد. همچنین بر اساس صندوق های ساختاری اتحادیه اروپا برای دوره ،2027-2021 بلغارستان حدود 8 میلیارد دلار برای حمایت از کشاورزان و توسعه صنعت کشاورزی بلغارستان دریافت خواهد کرد که نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته است

صنعت کشاورزی و مزرعه داری

بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی از فعالیت های کشور را به خود اختصاص داده است و نزدیک به 7 درصد از جمعیت شاغل در بلغارستان را شامل می شود. سطح مفید کشاورزی تقریباً نصف کشور را دارا می باشد. تولید سبزیجات به طور سنتی بیشتر از ٪60 از هر دو را نشان )سطح مفید کشاورزی و میزان محصولات کشاورزی( می دهد که شامل غلات )گندم، جو، چاودار)گندم سیاه(، تریتیکاله( و دانه های روغنی مانند آفتابگردان و اسانسهای روغنی می باشد. غلات به تنهایی 36 درصد از سطوح مفید کشاورزی کشور بلغارستان را پوشش می دهند . همچنین، متوسط مساحت یک مزرعه 15.5 هکتار می باشد. با این حال، 1.5 درصد از مزارع بلغارستان بیش از 82 درصد از کل کشور اشغال کرده، در حالی که 73 درصد از کل مزارع دارای مساحت کمتر از 2 هکتار می باشند .

کشاورزی و اتحادیه اروپا

بعد از ورود این کشور به اتحادیه اروپا، کشاورزی تا حد زیادی توسط یارانه ها و بودجه تحت برنامه های اروپا هدایت می شود. همچنین عمدتاً دارندگان مزارع بزرگ و تولیدکنندگان محصولات زراعی اغلب همان هایی هستند که از این یارانه ها و وجوه بهره برده اند. در واقع 6 درصد از کشاورزان 80 درصد وجوه دولتی را دریافت می کنند.طرح پرداخت ساده اروپا یی واحد برای هر سطح به نفع بزرگترین کشاورزان و بزرگترین دامداران بوده است و نه تنها بدون هیچ منفعت مالی ، بلکه حتی به ضرر اکثر کشاورزان در مقیاس کوچک نیز بوده است .

گسترش مناطق مورد بهره برداری عمدتاً با جذب و یا تجزیه مزارع متوسط به دست آمده است. این فرآیند با افزا یش شدید عملکرد و تولید کلی کشاورزی همراه بوده است افزا یش 27 درصد ی محصولات روغنی بین سالهای 2004 و اما این پدیده باعث ناپدید شدن 30 درصد از مزارع کشاورزی در همین دوره زمانی شده است .

\ اخذ اقامت بلغارستان از طریق تجاری ، خرید ملک و تحصیلی

بلغارستان کشور عضواتحادیه اروپا با یشترین تمرکز و چگالی زمین کشاورزی است که این امر منجر به درجه بالایی از وابستگی سیاسی به این بخش می شود. از سو ی دیگر، املاک کشاورزی مقیاس کوچک بسیار پراکنده در نزدیکی مکان های پرجمعیت نیز مشکلی برای کشاورزان خانوادگی کوچکی است که می خواهند بزرگ شوند. زمین های ارثی توزیع شده بین مالکان متعدد، مالکان را از اجرای طرح های توسعه با مقیاس بزرگتر باز می دارد. اغلب برای اراضی با مساحت 10 هکتار، بیش از 20 ورثه قانونی هستند، اما رضایت آنها برای تعیین اینکه زمین برای چه فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد، ضروری است. اگر یک کارآفرین تصمیم به استفاده از سرمایه ها ی اروپایی بگیرد، باید یا مالک کل زمین باشد یا رضایت همه مالکان را برای برنامه های آینده خود داشته باشد .

با وجود توسعه قوی در سال های اخیر، بخش کشاورزی از نابرابری های گسترده و عوامل بسیار محدود کننده رنج می برد و عدم تعادل بین مزارع بزرگ عمدتاً یارانهای و مزارع کوچک معیشتی هنوز برای کشاورزی بلغارستان یک مشکل است. همچنین اتحادیه های حرفه ای قوی، تعاونی ها یا ساختارهای مشاوره عمومی برای کشاورزان فعال وجود ندارد. علیرغم مشکالت ساختار ی تجاری، بلغارستان به طور سنتی در میان رهبران اروپایی در کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی مانند گندم، آفتابگردان، روغن های اساسی ، انگور، تنباکو، گوجه فرنگی و گیالس قرار دارد. همچنین برای بخش کشاورزی، حفظ سنت در فرآوری شیر و پرورش گوسفند بسیار حائز اهمیت می باشد .

غلات و دانه های روغنی

 شاخه غلات و دانه های روغنی ثروتمندترین شرکت ها در تجارت کشاورزی بلغارستان را شامل می شود. آن 6 درصد کشاورزانی که 80 درصد مستقیم کمک مالی دریافت می کنند از این گروه هستند. این توسعه یافته ترین بخش کشاورزی بلغارستان است و همچنین این شاخه دارای بزرگتر ین شرکت ها با گردش مالی و نیز دارای بهترین شرکت ها از لحاظ مجهز بودن به تجهیزات و فناوری های مدرن است. لازم به ذکر است که این دسته از محصوالت مهمترین نقش را نیز در بخش کشاورزی بلغارستان را ایفا می کند و برای تمام پرورش دهندگان محلی خوراک دام و تقر یباً تمام تولیدکنندگان محلی نان و محصوالت نانوایی و روغن های خوراکی مواد خام اولیه را تامین می کند. از جمله بازیگران اصلی این شاخه، شرکت آگرو تزار پتروو با سرمایه گذار و مدی رعامل بلژیکی آقای و یکتور رومبو است .

فرصت های سرمایه گذاری در بلغارستان

 شرکت های بلغاری می توانند به طور بالقوه به قطعات یدکی ، امکانات جدید برای ادوات کشاورزی مانند تراکتور و اتصالات، آزمایش های کیفیت محصولات، GPS و محاسبات توپوگرافی در این گروه علاقه داشته باشند. در این بخش، تولید ارگانیک هنوز رواج ندارد اما احتماالً از روند اروپایی به سمت این نوع تولید پیرو ی خواهد کرد، در نتیجه می تواند فرصتهای فروش برای برخی از کودهای سازگار با طبیعت با تأثیر کم برای خاک و آزمایشهایی برای تشخیص آلودگی شیمیایی در آب یا خاک وجود داشته باشد.

برخی از تولیدکنندگان آفتابگردان می توانند به انواع تجهیزات برای پردازش بذر و استخراج روغن، تولید و بطری سازی نیز علاقه نشان دهند .

\ اخذ اقامت بلغارستان از طریق تجاری ، خرید ملک و تحصیلی

اسانس های روغنی  

شاخه اسانسهای روغنی به طور سنتی در بلغارستان به خوبی توسعه یافته است. این کشور در واقع بزرگترین تولید کننده اسانس ها ی اسطو خودوس و گل محمدی در جهان است و این به دلیل و یژگی های خاک و آب و هوا و اقلیم کشور بوده است. اکثر کارخانه های تقط یرروغن گل محمدی و اسطوخودوس مزارع خاص خود را دا شته و به خوبی با تمام مواد و ماشین آلات لازم مجهز هستند. اکثر تولیدکنندگان مزارع گل محمدی خود را دارند. مسئله اصلی تولیدکنندگان روغن گل محمدی کار دستی است به طوریکه این مجموعه منحصراً با دست در دوره های کوتاه روز در بهار ساخته می شود. بر خالف گل محمدی، گیاهان اسطوخودوس را می توان با ماشین برداشت کرد. در بلغارستان، جمع آوری اسطوخودوس توسط ماشین آلات، با این حال بیشتربا دست انجام می شود.

اسانس های روغنی  

تولیدکنندگان بلغارستانی اسانس های روغنی، رهبران بازار جهانی هستند. درآمد آنها به تولیدکنندگان این فرصت را می دهد تا برخالف کشاورزان فعال در سایر شاخه ها، بدون وابستگی به بودجه اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند چه زمانی تجهیزات جدید خریداری کنند. به نظر می رسد ماشین آلات جمع آوری اسطوخودوس، فن آوری های جدید برای بسته بند ی و ارائه محصوالت طبیعی و سیستم ها ی نظارت بر مزارع بیشترین پتانسیل را برای شاخه اسانس های روغنی را دارا می باشند. همچنین علف کش ها ی زیستی یا دوستدار طبیعت نیزمی توانند مورد توجه قرار گیرند .

پنبه، تنباکو و کنف صنعتی

 سطح زیر کشت پنبه در سال 2021 نسبت به سال 2020 بیش از 9 برابر افزایش یافته و به 2920 هکتار رسیده است. در عین حال، متوسط عملکرد 36.8 درصد کاهش یافت و به 0.7 تن در هکتار رسید . و تنها 16 تولید کننده ثبت نام کرده بودند. مجموع تولید پنبه در طول سال به 1558 تن رسی د، تقریباً پنج برابر بیشتر از سال گذشته. در دوره کمونیسم، بلغارستان یکی از تولیدکنندگان مهم پنبه در میان 15 کشور بزرگ جهان بود. برای سال ،2021 دولت یارانه 1550 برای هر هکتار پنبه کاشته شده پرداخت که تاثیر آن در سال بعد قابل مشاهده بود. تولید تنباکو در سال 2021 بالغ بر 23480 تن بوده که این میزان در مقایسه با سال ،2020 21.7 درصد کمتر است که منجر به کاهش سطح نهال با 22.8 از 17572 هکتار در سال 2020 به 13557 هکتار در سال .2021 بخش تنباکو به شدت به موقعیت های سیاسی وابسته است. برای سالهای متمادی گردد، دولت حداقل مقادیر تضمینی محصولات تنباکو را خریداری می کرد. از آنجایی که تولیدکنندگان تنباکو دیگر شرکت ها ی دولتی نیستند، این یک مسئله بزرگ برای بودجه تبدیل شده است. 7 سال است که کم کم این سهمیه ها کم می شود. مکانیزاسیون بسیار پایین در مزارع تنباکو در بلغارستان وجود دارد و این بخش کارگران زیادی را استخدام می کند. در برخی از مناطق جغراف یا یی – به و یژه در مناطق جنوب غربی و جنوب شرق ی بلغارستان در نزدیکی مرز با یونان، کشت تنباکو مهمترین تجارت در تعداد کارگران است. یارانه های بودجه اتحادیه اروپا برای سال 2022 با 5 درصد کاهش یافت. حتی اگر انواع تنباکوهای شرق ی بلغارستان کیفیت فوق العاده ای داشته باشند، جستجوی کافی برای آنها وجود ندارد ز یرا بازار بین المللی و محلی تحت تسلط انواع تنباکوهای آمریکایی است. لازم به ذکر است که گونه ها ی آمریکایی به آب زیادی نیاز دارند و منطقه ای که مزارع تنباکو در بلغارستان وجود دارد کاملا خشک است .

فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه پنبه، تنباکو و کنف صنعتی

در این گروه یک فرصت جالب برای بلغارستان می تواند کنف صنعتی باشد. در سال 2021 بلغارستان کمتر از 100 هکتار زیر کشت این گیاه داشت. در واقع بحث هایی برای تسهیل کشت کنف صنعتی تا امروز وجود دارد. همانطور که در گذشته – 50 سال پیش – بلغارستان یک تولید کننده بزرگ این کارخانه بود، مقررات جدید می تواند شاخه جدیدی در بخش کشاورزی ایجاد کند و به نظر می رسد این گروه پتانسیل باالیی در بلغارستان خواهد داشت

\ اخذ اقامت بلغارستان از طریق تجاری ، خرید ملک و تحصیلی

صنعت دامداری

موفق ترین و سازمان یافته ترین این بخش زنبورداران، پرورش دهندگان طیور، کشاورزان خوک و کشاورزان نشخوارکنندگان زنبورداری در بلغارستان سنت و رسوم مربوط یه خود را دارد.

به طور کلی ، بازار خوبی برای عسل در بلغارستان وجود دارد. همچنین زنبورداران بیش از نیمی از تولید را صادر می کنند. پرورش دهندگان خوک از میراث کمونیستی به جا مانده، دارای مزارع خوک در مقیاس بزرگ می باشند. آنها نژادهای مختلفی از خوک ها دارند که شامل نژاد محلی بلغاری و هم اروپایی می باشند. نژاد پی ترین بلژیکی در میان پرورش دهندگان خوک به خوبی شناخته شده است. 

شاخه مرغداری نیز مجتمع های صنعتی از قبل ساخته شده را از گذشته به ارث برده است و کارآفرینان جدید مجبور به شروع از صفر نخواهند بود. یک و یژگی دیگر این است که اکثر پرورش دهندگان خوک و طیور دارای امکانات فرآوری خاص خود هستند و این به آنها کمک می کند تا محصول خود را مستقیماً به مشتریان نهایی بفروشند. در پرورش گوسفند و بز، تولید ناکافی شیر و گوشت گوسفند و بز در سراسر اروپا دلیل خوبی برای این تجارت است. قوانین اتحادیه اروپا برای پرورش گله چندان محدود نیست . لازم به ذکر است حدود 5 سال می باشد که گسترش مزارع و احداث مزارع برا ی پرورش گوسفندان شیری در مجتمع های بسته به جای چرای آزاد بوجود آمده است. به لطف بودجه اتحادیه اروپا، در طول 10 سال گذشته مزارع جدید و مدرنی برای گاوهای شیری ساخته شده است. بزرگترین مزرعه در بلغارستان دارای 5000 راس گاو است. مزارع بسته به طور متوسط حدود 600 حیوان دارند. همچنین محبوب ترین مزارع گاوداری برای حدود 50 راس دام آزاد است. اکثر مزارع لبنی برای کشت بسته با تولیدکنندگان بزرگ غلات در ارتباط هستند. تولیدکنندگان غلات، خوراک دام را در اختیار داشته و به آنها مزیت بزرگی برای توسعه مزارع می دهد. این تمایل وجود دارد که این گروه از تولیدکنندگان غلات، پس از افتتاح یک مزرعه جدید، یک شرکت فرآوری شیریا گوشت نیز ایجاد کنند. پرورش اسب، گاومیش و پرورش خرگوش نیز در بلغارستان سابقه طولانی دارد، اما این نژادها هنوز برای بخش کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار نیستند.

به لطف بودجه اتحادیه اروپا، در طول 10 سال گذشته مزارع جدید و مدرنی برای گاوهای شیری ساخته شده است. بزرگترین مزرعه در بلغارستان دارای 5000 راس گاو است. مزارع بسته به طور متوسط حدود 600 حیوان دارند. همچنین محبوب ترین مزارع گاوداری برای حدود 50 راس دام آزاد است. اکثر مزارع لبنی برای کشت بسته با تولیدکنندگان بزرگ غلات در ارتباط هستند. تولیدکنندگان غلات، خوراک دام را در اختیار داشته و این به آنها مزیت بزرگی برای توسعه مزارع می دهد.

\ اخذ اقامت بلغارستان از طریق تجاری ، خرید ملک و تحصیلی

فرصت های سرمایه گذاری در صنعت دامداری

در این گروه در سال ،2022 دولت بلغارستان تصمیم گرفت که حمایت از حیوانات تحت کنترل انتخاب نژادی را در پرورش شیر افزا یش دهد. چنین وضعیتی باید کشاورزان را تشویق به حفظ ژنتیک و خطوط خالص اصالح نژاد حیوانات کند. ساده ترین و مطمئن ترین راه برای انجام این کار لقاح مصنوعی بوده و بسیاری از کشاورزان و به و یژه کشاورزان جوان شروع به جستجوی خطوط و مواد ژنتیکی استفاده می کنند که به انتخاب ها ی نژادی کمک می کند. انواع مواد و راه حل ها برای ردیابی و شناسایی حیوانات و همچنین آزمایش های سریع برای وضعیت سلامت حیوان، تجهیزات آسان برای استفاده از دارو و درمان برای حیوانات مورد استقبال قرار می گیرد. نژادهای حیوانات بلژیکی و سنت های پرورش در بلغارستان به خوبی شناخته و مورد احترام است بنابرا ین مواد ژنتیکی نژادهای بلژیکی می تواند برای کشاورزان بلغاری از اهمیت زیادی برخوردار باشد. تمام مواد جابجا یی کوچک مقیاس که برای حمل و نقل، جابجایی و نگهدار ی یونجه، علوفه و ماشین آلات آسیاب علوفه کوچک می تواند مورد توجه بازار جالب قرارگیرد

فرصت های موجود در صنعت کشاورزی بلغارستان به طور خلاصه، فرصت ها ی موجود برای شرکت ها در بخش کشاورزی به شرح زیراست:

قطعات یدکی تراکتور و جابجایی مواد

 دستگاه های سازگار و تطبیق داده شده با نیازهای کاربر نهایی مانند باغ های میوه 

 ماشین های فرآوری کوچک برای مزارع خرد یا صنعتگران )به و یژه برای کشاورزان BIO)

مواد شیمیایی زیستی و یا سازگار با محیط زیست برای صنعت شامل کود، مواد حفاظت از پوشش گیاهان و همچنین بهداشت 

 برای سیلوها 

 تست های سریع برای کیفیت محصوالت و محیط های ذخیره سازی 

 وسایل نظارت تصویری تطبیقی و سایر محافظ های محصوالت زراعی 

 دانش نحوه تولید ارگانیک

همچنین برای بخش دامداری: 

 انواع روشها برای ردیابی حیوانات 

 ماشین های فرآوری کوچک برای مزارع خرد و صنایع دستی فرآوری شیر و گوشت 

 آزمایشات سریع برای قوانین بهداشت دام و کیفیت شیر 

 انواع مواد برای بهینه سازی برنامه ها ی اصلاح نژاد دام 

 استفاده آسان از کیت ها و ابزارهای مناسب برای مراقبت های دامپزشکی 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *