کاریابی بلغارستان

موسسه KAP فعال در زمینه اخذ اقامت بلغارستان

با توجه به استقبال برای کاریابی در خارج از کشور ، شرکت KAP برای تسهیل این امر و با در نظر گرفتن درصد موفقیت جهت جذب فرصت شغلی  این مهم را در فاز اول در کشور بلغارستان راه اندازی کرده است.  شما می توانید با انتخاب هر یک از فرصت های شغلی در قسمت ذیل با کلیک روی گزینه  SeeMore نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنید و آینده جدیدی را برای خود و خانواده رقم بزنید

DevOps Engineer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 4000 eur
Issue date : 19.09.2023

Technical Site Manager – Electrical work

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

Microsoft Server Center Cabling Installation

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2400-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

Senior Android Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 4000-5000 eur
Issue date : 19.09.20233

Sys Admin with Linux

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2000-2500 eur
Issue date : 19.09.2023

Team Lead - Frontend/Mobile

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 4000-5000 eur
Issue date : 19.09.2023

Web Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000eur
Issue date : 19.09.2023

Full Stack Java/React.js Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

AWS Infrastructure Specialist

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3500-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

PHP developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-3500 eur
Issue date : 19.09.2023

Full Stack Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3000-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

Team Lead - Frontend/Mobile

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 4000-5000 eur
Issue date : 19.09.2023

Web Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000eur
Issue date : 19.09.2023

Full Stack Java/React.js Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

SENIOR PHP BACK-END ENGINEERS

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3000-4000 eur
Issue date : 19.09.2023

plumbers and welders

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 4000-5000 eur
Issue date : 20.09.2023

ConstructionHeads GmbH

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3500-4000 eur
Issue date : 20.09.2023

SENIOR PHP BACK-END ENGINEERS

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3500-4000 eur
Issue date : 20.09.2023

Full Stack Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3000-5000 eur
Issue date : 20.09.2023

Full Stack Java/React.js

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000 eur
Issue date : 20.09.2023

Full-time babysitter for Lagera quarter

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 1000-1500 eur
Issue date : 20.09.2023

Others Specialties

Country, City: Bulgaria
Salary: 
Issue date : 

Web Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 2500-4000eur
Issue date : 20.09.2023

Full Stack Developer

Country, City: Bulgaria- Sofia
Salary: 3000-4000 eur
Issue date : 20.09.2023