فرصتهای کارآفرینی - خرید

فرصتهای کارآفرینی - خرید

تعداد موارد یافت شده : 19

فروش آرایشگاه

صوفیا - مرکر صوفیا

٥٧ - ١٢٥،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١٠٧ - ١١٠،٠٠٠€

فروش مغازه

صوفیا - ويتوشا

٥٦ - ٥٦،٠٠٠€

فروش مغازه

صوفیا - مركز صوفيا

١٢٥ - ٩٥،٠٠٠€

فروش مغازه

صوفیا - Banishora,

36 - قیمت:25000 یورو

فروش مغازه

صوفیا - ويتوشا

١٤٦ - ٩٢،٠٠٠€

فروش رستوران در منطقه لوزنتس

صوفیا - لوزنتس

٢٣٩ - ١٦٥،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - مركز صوفيا

٦٢ - ٧٥،٠٠٠€

خريد lounge/Bar

صوفیا - مركز شهر صوفیه

٣٠٠ - ٣٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - منطقه ابوريشته

٢٤٠ - ٣٩٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - ويتوشا

٦٥٠ - ٧٥٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١٤٠ - ٩٠،٠٠٠€

فروش مغازه در مركز صوفيا.

صوفیا - مركز صوفيا

٨٧ - ٩٠،٠٠٠€

فروش مغازه در صوفيا

صوفیا - مرکر صوفیا

١٤٠ - ٨٠،٠٠٠€

فروش مغازه در صوفيا

صوفیا - ويتوشا

١٤٦ - ١٢٠،٠٠٠€

فروش Gym

صوفیا - لوزنتس

٣٠٠ - ٦٠٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - مركز صوفيا

٢٨١ - ٤٣٤،٠٠٠€

فروش واحد اداري در مركز شهر صوفیه

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١١١متر - ١٢٠،٠٠٠€

فروش رستوران در منطقه لوزنتس

صوفیا - لوزنتس

١٣١ متر - ٢٣٩،٠٠٠€