فرصتهای کارآفرینی - اجاره

فرصتهای کارآفرینی - اجاره

تعداد موارد یافت شده : 8

Rent Office

sofia - Mladost 2

٢٢٠متر - اجاره ماهيانه:€١٦٥٠

اجاره رستوران

صوفیا - مركز صوفيا

٢٠٣ - اجاره ي ماهيانه:٥٥٠٠€

اجاره ي مغازه

صوفیا - مركز صوفيا

٤٠متر - اجاره ماهيانه:١٠٠٠€

اجاره انبار

صوفیا - مركز صوفيا

1300 - 3250 یورو

اجاره رستوران

صوفیا - مركز شهر صوفیه

٥٠٠ - اجاره ي ماهيانه:٥،٥٠٠€

اجاره ي فروشگاه

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١٤٠ - اجاره ماهيانه:٢٥٠٠€

اجاره ي مغازه

صوفیا - مركز صوفيا

٢٤ - اجاره ماهيانه:٣٠٠€

اجاره ي فروشگاه

صوفیا - منطقه ي ابوريشته

١١٠متر - اجاره ماهيانه:١٢٠٠€