دانستنی های مهاجرت بلغارستان

  • دانشگاه بلغارستان
    نگاهی به دانشگاه فنی صوفيا
    دانشگاه فنـــی و مهندسی پیشتاز در صوفیا که در سال ۱۹۴۲ افتتاح شد و به پلی تکنیک ملی در سال ۱۹۴۵ تغییر نام‌یافته بود، دانشگاه صوفیا […]